Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Ανακοινώσεις

Αξιολογήσεις στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ είναι πλέον ανεβασμένες:

 • οι έντυπες αξιολογήσεις που έχουν μέχρι στιγμής ψηφιοποιηθεί
 • οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των έντυπων ερωτηματολογίων παλαιότερων εξαμήνων

Παρακαλούμε τους υπευθύνους των Προγραμμάτων Σπουδών να φροντίσουν για την έγκαιρη μεταφορά έντυπων ερωτηματολογίων που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ.

Ευχαριστούμε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο φοιτητών/τριων (Κωδ. Έργου 52019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ) ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 82/6/28-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΟ469143-Ο6Ν) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, από το έργο "Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019 ", κωδ. 52019, με κωδικό ανάληψης 1182522, θα προσλάβει δυο (2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων), μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή έως 29/3/2019 και ώρα 14.00, τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα:

23210-49239 (Επιτροπή Ερευνών)

23210-49249 (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (doc)

 

Επιστολή κ. Μ.Ε. Θεοδωρίδου, Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 [04.03.2019]

Θέμα:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ

Με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στις 29.01.2019 την πιστοποίηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Η ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ αποτελεί σήμερα μια πιστοποιημένη υπηρεσία του Ιδρύματος, που παρέχει υπηρεσίες με πρότυπα και διαδικασίες που ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα Πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης υπήρξε μια πολύμηνη εντατική διεργασία εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ,  το τελικό στάδιο της οποίας ήταν η επίσκεψη ομάδας εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών, μελών  ΔΕΠ πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Στην τελική αυτή φάση οργανώθηκαν συναντήσεις με το Συμβούλιο της ΜΟΔΙΠ, με το Πρυτανικό Συμβούλιο, τους Κοσμήτορες των Σχολών,  τους προέδρους  των Τμημάτων, τους επικεφαλείς των ΟΜΕΑ, μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους, εκπροσώπους κοινωνικών και οικονομικών φορέων της περιοχής μας με τους οποίους το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σχέσεις και συνεργασίες.

Θα ήθελα, εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ,  να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα.

 

Λίλα Θεοδωρίδου – Σωτηρίου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας ΤΕΙ ΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΔΙΠ

 

Αρχείο: Επιστολή Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κ.Μ.

 

Δελτίο Τύπου - Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο τύπου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε  την χορήγηση πιστοποίησης στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 30.1.2019 έως 29.1.2023. Η πιστοποίηση δόθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κατά την 79η/30.1.2019 συνεδρίασή του, μετά από σχετική Έκθεση Πιστοποίησης της ομάδας εξωτερικών αξιολογητών, μελών γνωστών ΑΕΙ της αλλοδαπής.  

Η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ ΚΜ, όπως άλλωστε και κάθε ΑΕΙ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του Ιδρύματος συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την διαρκή υποστήριξή της, τους εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον έλεγχο και συνέταξαν την Έκθεση Πιστοποίησης, τα μέλη της Ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τα οποία στήριξαν την προσπάθεια πιστοποίησης και ιδιαιτέρως το προσωπικό, τα Μέλη και την Πρόεδρο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας  (ΜΟΔΙΠ, http://modip.teicm.gr/) και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ ΚΜ. 

Με εκτίμηση

Ο πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Δημήτριος Δ. Χασάπης

 

Αρχείο: Δελτίο Τύπου

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Την πιστοποίηση ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές  Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) έλαβε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 79η/30.01.2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π).

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τις διαδικασίες Πιστοποίησης ανταποκρινόμενο στην αντίστοιχη πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π. και υποβάλλοντας πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, τον Ιούλιο 2018.

Οι διαδικασίες κορυφώθηκαν με την επιτόπια επιθεώρηση της αρμόδιας Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα 18-19 Δεκεμβρίου 2018. Η πενταμελής Επιτροπή, με μέλη από Πανεπιστήμια του Καναδά, των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Κύπρου επισκέφτηκε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συναντήθηκε με την Πρυτανική Αρχή, τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), μέλη ΔΕΠ, στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητές, απόφοιτους και με πλειάδα κοινωνικών εταίρων ενώ προχώρησε και σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Με την επίσκεψη αυτή, η επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με τις Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές, Διοικητικές και Αναπτυξιακές λειτουργίες του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της πιστοποίησης στηρίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)

Η Επιτροπή, με την Έκθεσή της βεβαιώνει ότι το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει επαρκώς όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα:

 • στην Πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας
 • στη διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων
 • στη θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
 • στη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • στην εσωτερική αξιολόγηση
 • στη συλλογή δεδομένων ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση)
 • στη δημοσιοποίηση πληροφοριών
 • στην εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος

Η Πιστοποίηση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών του Ιδρύματος να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές του, από εξειδικευμένο και αναγνωρισμένο Επιστημονικό Προσωπικό, μέσα σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των εργαζομένων σε αυτό.

Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες Πιστοποίησης και ελπίζει στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση της ΑΔΙΠ για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είνα 19 Απριλίου 2019.

Χρήσιμα έντυπα:

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης

Οδηγός Πιστοποίησης

Υπόδειγμα πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ

Διαδικασίες Πιστοποίησης - Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις

Συναντήσεις εργασίας

Κατά την διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτων προπαρασκευαστικές συναντήσεις της ΜΟΔΙΠ με στόχο  την ενημέρωση

 

 • Πέμπτη. 31-11-2018 Διευρυμένη συνάντηση ΜΟΔΙΠ και μελών ΟΜΕΑ
 • Δευτέρα 3-12-2018 Συναντήσεις με Διευθυντές και Προϊσταμένους  Διοικητικών Υπηρεσιών Ιδρύματος
 • Τετάρτη  5-12-2018 Συνάντηση με Πρόεδρους Ακαδημαικών Τμημάτων Ιδρύματος
 • Πέμπτη  6-12-2018  Ενημέρωση Συγκλήτου (κατάθεση εσωτερικής έκθεσης ανασκόπησης 2018)
 • Δευτέρα 10-12-2018 Επαναληπτική συνάντηση  με Διευθυντές και Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών Ιδρύματος
 • Τρίτη 11-12-2018 Ενημέρωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Αποφοίτων
 • Τετάρτη 12 -12-2018 Ενημέρωση εκπροσώπων Κοινωνικών Φορέων 
 • Πέμπτη 13-12-2018   Ενημέρωση Προπτυχιακών Φοιτητών
 • Δευτέρα 17-12-2018 Συνάντηση με Κοσμήτορες και Προέδρους Ακαδ. Τμημάτων
 • Δευτέρα 17-12-2018 Συνάντηση με Πρυτανικό Συμβούλιο

Ενημερωτική Συνάντηση

Ενημερωτική Συνάντηση

 
Την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10.30, στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.
Αντικείμενο της συνάντησης: Η προετοιμασία και ο συντονισμός για την επικείμενη επίσκεψη της ορισμένης από την ΑΔΙΠ Επιτροπής Πιστοποίησης.

 

 

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ

Ενημερωτικό Δελτίο προς τους διδάσκοντες

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει ενημερωθεί με τις αναθέσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν και σε περίπτωση λάθους να μας ενημερώσετε με e-mail στο modip@teicm.gr προκειμένου να το διορθώσουμε.

Αν υπάρχει λάθος ανάθεση επισημάνετε το μάθημα, τις ώρες και αν είστε υπεύθυνος για το μάθημα.

Σε περίπτωση εξέλιξης παρακαλούμε να επισημάνετε την/τις ημερομηνία/ες αλλαγής βαθμίδας/ων.

Τέλος, ενημερώσετε άμεσα τα απογραφικά σας δελτία (μαθημάτων και διδάσκοντα) καθώς το ΠΣ θα κλείσει στις 30 Νοεμβρίου.

Ευχαριστούμε

 

Πρόσκληση για απασχόληση

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. προσκαλεί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο γραφείο της παρέχοντας υποστηρικτικό έργο να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του ΕΛΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρεχόμενο έργο και αίτηση πρόσληψης μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

 

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Έγκριση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Με το ΦΕΚ 1763/τ. Β'/17-5-2018 θεσμοθετήθηκε πλέον το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας έτσι όπως αυτά εγκρίθηκαν με  την υπ' αριθμ. 156/17/26.4.2018 απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2014

Αναρτήθηκε η Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2014. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στη Διημερίδα Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ

Το γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διημερίδα Διασφάλισης της Ποιότητας: "Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 7-8 Νοεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια σου συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση της εργασίας "Αναπτύσσοντας προσαρμοστικά Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας : η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας".

Δελτίο τύπου: Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτιώσεως και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε δράσεις αξιολόγησης του.

Προς την κατεύθυνση αυτή διεξήχθη έρευνα των εκπαιδευτικών, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του ΤΕΙ κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος (http://modip.teiser.gr). Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο για ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον ιστότοπο του ΤΕΙ (http://www.teiser.gr) και η πρόσβαση ήταν ελεύθερη για όλους τους ενεργούς σπουδαστές του Ιδρύματος. Συνολικά συμμετείχαν στην αξιολόγηση 500 σπουδαστές από όλα τα Τμήματα.

Στο τέλος της έρευνας έγινε κλήρωση με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών, κατά την οποία ο φοιτητής του Τμήματος Μηχανολογίας Συμίνης Νικόλαος έλαβε ως δώρο ένα laptop. Η παράδοση του δώρου έγινε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα Συμβουλίου του ΤΕΙ από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριο Πασχαλούδη, παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου Αναστασίου Μωϋσιάδη και της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Το laptop ήταν μια ευγενική προσφορά της επιχείρησης COPY CENTER – Γκιουζέλης Αθανάσιος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την επιστημονική υπεύθυνο της έρευνας, Επικ. Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στο Συνέδριο: "Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές"

Το γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών συμμετείχε στο Συνέδριο: "Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012. Κατά τη διάρκεια σου συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση της εργασίας "Το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών".

Πραγματοποίηση Ημερίδας ΜΟΔΙΠ

Την Πέμπτη, 31/5/2012 και ώρα 11:30 - 14:00 η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Απολογισμός από τη Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών".

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΤΕΙ Σερρών με τη συμμετοχή πάνω από 250 καθηγητών, φοιτητών και μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. άλλων ιδρυμάτων. Πέραν της παρουσίασης του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και προτάσεις πάνω σε απορίες φοιτητών, καθώς και τεχνικά θέματα και εμπειρίες μεταξύ των ομάδων ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Παρακάτω θα βρείτε τις παρουσιάσεις των κεντρικών ομιλητών της Ημερίδας:

Συντονισμός Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. - Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Εκπρόσωπος Α.ΔΙ.Π.

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Σύνταξης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Στυλιανός Δημητρίου, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Λοιπών Υπηρεσιών
Βασίλειος Καλαϊτζής, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών: Μελέτη Περίπτωσης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών
Δρ. Βασιλική Βράνα, Επιστημονική Συνεργάτης ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα ενημερωτικά έντυπα της Ημερίδας από εδώ:

Ενημερωτικό έντυπο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο παραγόμενου έργου γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Αφίσα Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Αφίσα μεγέθους 50x70cm - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Φωτογραφικό υλικό Ημερίδας:

Κεντρικοί ομιλητές Ημερίδας Ομάδες ΜΟΔΙΠ

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην έκδοση 5.5

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει αναβαθμισθεί στην έκδοση 5.5. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και κάποιες επιπλέον προβολές.

Διάθεση της 5ης έκδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η 5η έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι από σήμερα διαθέσιμη στο προσωπικό του ΤΕΙ. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου για το Χειμερινό εξάμηνο, καθώς και πολλές νέες λειτουργίες και αισθητικές παρεμβάσεις.