Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Προσωπικό

Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) παρέχεται από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης. Στις αρμοδιότητες του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή της επί των ως άνω γενικών και ειδικότερων αναφερόμενων αρμοδιοτήτων της. Μέλη του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος συνεργάζονται με το προσωπικό του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ για τη διασύνδεση του Γραφείου με τις επιμέρους οργανωτικές μονάδες του Ιδρύματος.

Την τρέχουσα περίοδο το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στελεχώνεται από τους:

Καζάκη Καλλιόπη ΠΕ Πληροφορικής