Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Προσωπικό

Η ΜΟΔΙΠ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 2252/07.11.08 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Σύμφωνα με την με ΑΠ 86/10/27.2.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την με αριθ. 6/23.9.2014 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, συγκροτήθηκε η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Γεώργιος Μαγούλιος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Αναπληρωτής Προέδρου, ως Πρόεδρος
 2. Δαυϊδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
 3. Καζαρλής Σπυρίδων, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 4. Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Μαντζάρης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Μουρατίδης Ερρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
 7. Ένας (1) εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού
 8. Ένας (1) εκπρόσωπος εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ
 9. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, (ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένα εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών)

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί από τις αρχές του 2011 στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Το Γραφείο στελεχώνεται από τρεις εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή/και σε μεθόδους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, και συγκεκριμένα:

Οι δραστηριότητες του Γραφείου συντονίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Σ.Γ. Δημητριάδη σε συνεργασία με τις δύο ομάδες έργου, που συγκροτήθηκαν, και συγκεκριμένα:

 • την Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με μέλη τους καθ. Ε. Κεχρή, καθ. Χ. Στρουθόπουλο και καθ. Α. Μωϋσιάδη και καθήκοντα το συντονισμό και την καθοδήγηση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών και
 • την Ομάδα Ελέγχου και Αξιολόγησης, με μέλη τους καθ. Εφαρμογών Δ. Κύδρο και καθ. Εφαρμογών Κ. Ευαγγελίδη και καθήκοντα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκδόσεων του πληροφοριακού συστήματος και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη συνεχή βελτίωσή του.

Με το προσωπικό του Γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζονται μέλη Ε.Π. και διοικητικοί υπάλληλοι για τη διασύνδεση του Γραφείου με τις επί μέρους οργανωτικές μονάδες του Ιδρύματος (Τμήματα και Διοικητικές υπηρεσίες). Τέλος, στο Γραφείο μπορούν να απασχοληθούν εκπαιδευόμενοι φοιτητές, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές θα προσλαμβάνονται μέσα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού καταθέσουν το βιογραφικό τους και μετά από συνέντευξη. Οι δραστηριότητες κάθε φοιτητή θα επιβλέπονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι θα δίνουν τις κατευθύνσεις δράσης, θα παρακολουθούν και θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, που θα αναλαμβάνει ο κάθε φοιτητής.