Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση της ΑΔΙΠ για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είνα 19 Απριλίου 2019.

Χρήσιμα έντυπα:

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης

Οδηγός Πιστοποίησης

Υπόδειγμα πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ