Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο φοιτητών/τριων (Κωδ. Έργου 52019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ) ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 82/6/28-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΟ469143-Ο6Ν) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, από το έργο "Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019 ", κωδ. 52019, με κωδικό ανάληψης 1182522, θα προσλάβει δυο (2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων), μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή έως 29/3/2019 και ώρα 14.00, τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα:

23210-49239 (Επιτροπή Ερευνών)

23210-49249 (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (doc)