Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Όραμα και η Στρατηγική της

Όραμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί η εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο ανώτατο ακαδημαϊκό  ίδρυμα, αντάξιο των προσδοκιών της Ελληνικής κοινωνίας. Υιοθετώντας καινοτόμες διεθνείς πρακτικές και στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την αριστεία, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας και την ισότιμη συμμετοχή της στο σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά καθοριστικός είναι ο ρόλος της Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΙ ΚΜ και της στρατηγική υλοποίησής της, οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων από το Ίδρυμα υπηρεσιών.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στόχων και  αντιστοίχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Συνεπώς, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας εκφράζει τη συστηματική, δομημένη και συνεχή προσήλωση του Ιδρύματος στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας και λοιπών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το Ίδρυμα.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΙ ΚΜ στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες

 • της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους,
 • του σεβασμού της αξιοκρατίας και της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας,
 • της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης  της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
 • της βέλτιστης ικανοποίησης των αναγκών των φοιτητών του και όλων όσων αξιοποιούν  τις υπηρεσίες του ή επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΙ ΚΜ:

 • Παράγει, δημοσιοποιεί και συσσωρεύει νέα γνώση σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού ήθους και απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση και διατύπωση γνώμης, ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ευρηματικότητα, την καινοτομία και πρωτοβουλία, με ανοχή στη διαφορετική άποψη και με σεβασμό στον άνθρωπο, τις συλλογικές εκφράσεις και το περιβάλλον.
 • Ασκεί τις δραστηριότητες του με απόλυτο σεβασμό στα διεθνώς θεσπισμένα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη, με ανοχή στη διαφορετικότητα προσώπων και απόψεων και θεωρώντας ως ανεπίτρεπτη την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας.
 • Λαμβάνει αποφάσεις στα όργανα διοίκησης με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, χρηστής διαχείρισης, σεβόμενο την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 • Διαμορφώνει  σύγχρονα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα και ερευνητικά πεδία διεθνώς αναγνωρίσιμα για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Αναπτύσσει και βελτιστοποιεί μεθόδους εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, καθώς και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του, οι οποίες συνδυάζουν τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων με την   πρακτική εξάσκηση.
 • Εκπαιδεύει τους φοιτητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην ομαδική εργασία, στην επικοινωνία, στην επιστημονική δεοντολογία με έμφαση στο σεβασμό του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου, στην αξία διασφάλισης της ποιότητας και συμβάλλει  στην ελεύθερη και σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
 • Εστιάζει στην αριστεία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, προσφέροντας υψηλού επιπέδου προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.
 • Επενδύει στην ποιότητα αναπτύσσοντας, υιοθετώντας, εφαρμόζοντας και βελτιώνοντας σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας των διοικητικών και ακαδημαϊκών του μονάδων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και  τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
 • Παρακολουθεί συστηματικά την απόδοση του Ιδρύματος στους παραπάνω τομείς και βελτιώνει διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας του.
 • Επενδύει στο Διοικητικό του Προσωπικό μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης και  της επιμόρφωσής του.
 • Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την από κοινού προώθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων, την αποτελεσματική προώθηση των εφαρμοστέων μέτρων και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το πάσης φύσεως προσωπικό και η διοίκηση του ΤΕΙ ΚΜ αξιοποιούν εποικοδομητικά και με διαφάνεια τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία, τους μηχανισμούς και μέσα δημοσιοποίησης και πληροφόρησης, και τις αποτελεσματικές μορφές συνεργασιών, προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι βελτιστοποίησης της λειτουργία, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εν γένει θέσης  του ΤΕΙ ΚΜ στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης  Εκπαίδευσης:

 1. Ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς αναγνωσιμότητας όλων των τίτλων, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Ιδρύματος.
 2. Ενίσχυση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών και ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου αποφοίτησης.
 3. Αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων προς τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων του Ιδρύματος.
 4. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος σε σχέση με άλλα ομοταγή Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.
 5. Ενίσχυση της αριστείας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος μέσω υποστήριξης της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιβράβευση σημαντικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.
 6. Ενίσχυση της αριστείας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος μέσω επιβράβευσης των ξεχωριστών μαθησιακών επιδόσεων.
 7. Επιδίωξη της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στο παγκόσμιο και ιδιαίτερα ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτή διαμορφώνεται και επιτυγχάνεται μέσα από διεθνείς ερευνητικές και επιχειρησιακές συνεργασίες υψηλού κύρους.
 8. Ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας των ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργιών του Ιδρύματος, ιδιαίτερα σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, καθώς και των επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 9. Προώθηση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και της συνεισφοράς του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
 10. Βελτίωση διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης της νομοθεσίας, του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας και του κανονιστικού πλαισίου ένταξης στη φοίτηση, τη δια βίου μάθηση και την παραγωγική διαδικασία.
 11. Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας μέσα στο Ίδρυμα.