Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Συγκρότηση

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 2252/07.11.08 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 255/23.01.2018 απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανασυγκροτήθηκε η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Θεοδωρίδου Μυροφόρα-Ευαγγελία, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρος
 2. Νικολαΐδης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ως μέλος
 3. Κίρτας Μανώλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ως μέλος
 4. Κύδρος Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος
 5. Κλεΐδης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ως μέλος
 6. Μουζά Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος
 7. Μπαή Δημήτριο, ΕΔΙΠ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ως εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ για θέματα που τους αφορούν
 8. Καζάκη Παναγιώτη, ΕΤΕΠ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ως εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ για θέματα που τους αφορούν 
 9. Ένας (1) εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων για θέματα που τους αφορούν (δεν έχει ακόμη υποδειχθεί)
 10. Ένας (1) εκπρόσωπος των Προπτυχιακών φοιτητών για θέματα που τους αφορούν (δεν έχει ακόμη υποδειχθεί)
 11. Ένας (1) εκπροσώπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα που τους αφορούν (δεν έχει ακόμη υποδειχθεί)

Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ ορίζεται η Καζάκη Καλλιόπη, διοικ. υπάλλ. κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με αναπληρώτρια την Φανή Γκαβέζου διοικ. υπάλλ. του τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η συγκρότηση αυτή αποφασίστηκε μετά τη λήξη θητείας του Προέδρου και των μελών της προηγούμενης ΜΟ.ΔΙ.Π