Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη άριστης ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Το πεδίο εφαρμογής του είναι το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων, των διοικητικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.

Βασικότερες εφαρμογές του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η Πιστοποίηση του ίδιου του ΕΣΔΠ.

Το Ε.Σ.Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 1763/τ. Β'/17-05-2018

Δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνει  όλες τις διεργασίες, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και πρότυπα, που ακολουθούνται για την επίτευξη του σκοπού του σε όλα τα πεδία εφαρμογής του.

Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.