Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Στρατηγική Έρευνας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η Στρατηγική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συνίσταται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Υποστήριξη και ανάπτυξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας.
 • Τήρηση και προάσπιση των αρχών της ελευθερίας στην έρευνα και της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
 • Διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων ερευνητών.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.
 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
 • Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
 • Διαρκής αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

Περισσότερα για τις προτεραιότητες, τα μέσα και τις Επιστημονικές Περιοχές της Στρατηγικής Έρευνας...