Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Την πιστοποίηση ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές  Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) έλαβε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 79η/30.01.2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π).

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τις διαδικασίες Πιστοποίησης ανταποκρινόμενο στην αντίστοιχη πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π. και υποβάλλοντας πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, τον Ιούλιο 2018.

Οι διαδικασίες κορυφώθηκαν με την επιτόπια επιθεώρηση της αρμόδιας Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα 18-19 Δεκεμβρίου 2018. Η πενταμελής Επιτροπή, με μέλη από Πανεπιστήμια του Καναδά, των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Κύπρου επισκέφτηκε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συναντήθηκε με την Πρυτανική Αρχή, τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), μέλη ΔΕΠ, στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητές, απόφοιτους και με πλειάδα κοινωνικών εταίρων ενώ προχώρησε και σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Με την επίσκεψη αυτή, η επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με τις Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές, Διοικητικές και Αναπτυξιακές λειτουργίες του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της πιστοποίησης στηρίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)

Η Επιτροπή, με την Έκθεσή της βεβαιώνει ότι το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει επαρκώς όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα:

 • στην Πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας
 • στη διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων
 • στη θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
 • στη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • στην εσωτερική αξιολόγηση
 • στη συλλογή δεδομένων ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση)
 • στη δημοσιοποίηση πληροφοριών
 • στην εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος

Η Πιστοποίηση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών του Ιδρύματος να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές του, από εξειδικευμένο και αναγνωρισμένο Επιστημονικό Προσωπικό, μέσα σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των εργαζομένων σε αυτό.

Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες Πιστοποίησης και ελπίζει στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας.