Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων

Σύνδεσμος της ΜΟΔΙΠ με την κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

 

Οι ΟΜΕΑ ορίζονται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών των τμημάτων.

Συγκροτούνται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους.

Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.

Οι ΟΜΕΑ των τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μισηρλής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Γκεϊβανίδης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής

Μοσχίδης Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κίρτας Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής 

Παπαϊωάννου Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής

Βλαχονάσιου Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμογών 

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Aναστασίου Χρήστος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος. 

Χειλάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος,

Καλόμοιρος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος,      

Αναστάσιος Πολίτης, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος.

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδύματος

         Γεώργιος Σαββίδης, Καθηγητής Εφαρμογών, Πρόεδρος

         Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Εφαρμογών, μέλος

         

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

          Παυλίδης Ιορδάνης, Καθηγητής
          Βλαχονάσιου Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής, ως πρόεδρος

Άννα Μαρία Μουζά, αναπληρώτρια καθηγήτρια,  

Βράνα Βασιλική επίκουρη καθηγήτρια ως μέλη

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαγούλιος Γεώργιος, Καθηγητής

Κύδρος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής       

 

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Φωλίνας Δημήτριος, Αναπληρωτής  αθηγητής

Νικόλαος Βουλγαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής