Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Αρμοδιότητες - Υηρεσίες

Βασικές αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

Α. Στο επίπεδο του Ιδρύµατος η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ειδικότερα υπεύθυνη:

 1. Για την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και, εφόσον πρόκειται για την Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην ΑΔΙΠ, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος.
 3. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.

B. Στο επίπεδο των ακαδηµαϊκών µονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) η ΜΟ.ΔΙ.Π.  έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριµένα :

 1. Είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση στην ΑΔΙΠ ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων του οικείου Ιδρύµατος.
 2. Παρέχει στις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συµβουλευτική ή και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

 

Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας;

Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του σύγχρονου πληροφοριακού συστήματός της παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και αξιολόγησης των διαδικασιών σχετικά με:

 1. Το Διδακτικό Έργο
 2. Το Ερευνητικό Έργο
 3. Τα Προγράμματα Σπουδών, και
 4. Τις Λοιπές Υπηρεσίες

του Ιδρύματος