Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Νομοθεσία

Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνίσταται από τους Νόμους:

 • Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος,  Ν. 3374/2005, ΦΕΚ (189/2-8-2005)  
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  Ν. 3549/2007, ΦΕΚ (69/20-3-2007)  
 • Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις,  Ν. 3577/2007, ΦΕΚ (130/8-6-2007)  
 • Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,  Ν. 3794/2009, ΦΕΚ (156/4-9-2009)  
 • Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις,  Ν. 3848/2010, ΦΕΚ (71/19-5-2010)  
 • Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Ν. 4009/2011, ΦΕΚ (195/6-9-2011)
 • Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, Ν. 4485/2017, ΦΕΚ (114/4-8-2017)

 

Μέσω των ανωτέρω νομοθετικών προσεγγίσεων:

 • Θεσμοθετείται η διαρκής αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου από αυτά έργου και θεσπίζεται η κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδης παράγων της αυτοτέλειάς τους. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται ενιαία, σε πανελλαδικό επίπεδο, διαδικασία αξιολόγησης για τη διαρκή καταγραφή, ανάλυση και συστηματική αποτίμηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και λοιπών υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Μονάδων.

 

Η Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο καθιερώνεται μέσω των:

 

 • Με τη διακήρυξη της Bologna αποφασίστηκε η δημιουργία  ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης που θα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διάρθρωσης και λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης διασφαλίζοντας τη συγκρισιμότητα και την αναγνωρισιμότητα των ιδιαίτερων στοιχείων τους και των χαρακτηριστικών τους.

   

  Τα κυριότερα σημεία των υπολοίπων αποφάσεων επικεντρώνονται στην διασφάλιση ποιότητας σε ιδρυματικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον ορισμό κριτηρίων και κατευθυντήριων οδηγιών για την επίτευξή της,  στην αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και σε προγράμματα κινητικότητας, στην σύνδεση των σπουδών με την έρευνα και την αγορά εργασίας, στην απονομή και αναγνώριση κοινών τίτλων σπουδών, στη διαμόρφωση ενός  Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στην ίδρυση Ευρωπαϊκού Μητρώου για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση κ.α.