Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Στοχοθεσία Ποιότητας

Με τη διατύπωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος ως οδηγούς και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, τους δείκτες ποιότητας της ΑΔΙΠ καθώς και τους διαθέσιμους πόρους του Ιδρύματος, η Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας συνέταξε και η Σύγκλητος ενέγκρινε τη Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος για τα έτη 2018-2021.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ιδρύματος για τους οποίους ορίστηκαν και οι αντίστοιχοι ποιοτικοί αναφέρονται στην:

 • Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα και σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την παραγωγή.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας.
 • Διαρκής βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας, της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης.
 • Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη του Ιδρύματος σε γνωστικά αντικείμενα.
 • Επικαιροποίηση των κανονισμών λειτουργίας.
 • Φοιτητική Μέριμνα.
 • Διασφάλιση Ποιότητας.

 

Ολόκληρη η στοχοθεσία ποιότητας του Ιδρύματος