Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πληροφοριακά Συστήματα.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί 2 πληροφοριακά συστήματα στα πλαίσια της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

 

    Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια προγράμματος (2011-2014).

   Το σύστημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς ενημερώνεται με τα απαιτούμενα δεδομένα ανά Ακαδημαϊκή Μονάδα και ανά εξάμηνο (μαθήματα, απογραφικά δελτία, αξιολογήσεις κ.λ.). Αυτό επιτρέπει στους συντονιστές των μονάδων να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και πίνακες με δείκτες ποιότητας.

 

    Το ΟΠΕΣΠ αναπτύχθηκε με σκοπό την διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοστικών δεδομένων από τα ΑΕΙ της χώρας.

    Υποστηρίζει επίσης την παραγωγή αναφορών και τις διαδικασίες πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των ΕΣΔΠ των Ιδρυμάτων.