Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Ιστορικό

Συγκρότηαη προηγούμενης ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 86/10/27.2.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την με αριθ. 6/23.9.2014 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, είχε συγκροτηθεί η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Γεώργιος Μαγούλιος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Αναπληρωτής Προέδρου, ως Πρόεδρος
 2. Δαυϊδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
 3. Καζαρλής Σπυρίδων, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 4. Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Μαντζάρης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Μουρατίδης Ερρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
 7. Ένας (1) εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού
 8. Ένας (1) εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ
 9. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, (ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένα εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών)

Η θητεία τους έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2017


 

Έναρξη Λειτουργίας γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτούργησε από το 2011 στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείτο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Το Γραφείο αρχικά, στελεχώθηκε από τρεις εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διέθεταν πτυχίο Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή/και σε μεθόδους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, και συγκεκριμένα από τους:

Οι δραστηριότητες του Γραφείου συντονίζονταν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Σ.Γ. Δημητριάδη σε συνεργασία με δύο ομάδες έργου:

 • την Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με μέλη τους καθ. Ε. Κεχρή, καθ. Χ. Στρουθόπουλο και καθ. Α. Μωϋσιάδη και καθήκοντα το συντονισμό και την καθοδήγηση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών και
 • την Ομάδα Ελέγχου και Αξιολόγησης, με μέλη τους καθ. Εφαρμογών Δ. Κύδρο και καθ. Εφαρμογών Κ. Ευαγγελίδη και καθήκοντα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκδόσεων του πληροφοριακού συστήματος και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη συνεχή βελτίωσή του.