Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση ΠΠΣ

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΑΔΙΠ και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών λήγει στις 19 Απριλίου 2019.

Χρήσιμα Έντυπα