Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο του Ιδρύματος με σκοπό

  • τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της έρευνας, της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών και των άλλων υπηρεσιών, που προσφέρονται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της αποστολής του,
  • την τεχνική υποστήριξη και την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης σε επίπεδο Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά, και
  • την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ιδρύματος καθ. Μ.Ε. Θεοδωρίδου και στη σύνθεσή της (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) μετέχουν πέντε μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου του ιδρύματος.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στεγάζεται στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και λειτουργεί από τις αρχές του 2011, αρχικά στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον Καθηγητή Σ.Γ. Δημητριάδη.

 

 Η ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ αποτελεί σήμερα μια πιστοποιημένη υπηρεσία του Ιδρύματος, που παρέχει υπηρεσίες με πρότυπα και διαδικασίες που ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα Πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το προσωπικό του γραφείου.