Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας;

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

 

Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας;

Η ΜΟΔΙΠ λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

Α. Στο επίπεδο του Ιδρύµατος η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ειδικότερα υπεύθυνη:

 1. Για την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και, εφόσον πρόκειται για την Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην ΑΔΙΠ, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος.
 3. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.

B. Στο επίπεδο των ακαδηµαϊκών µονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) η ΜΟ.ΔΙ.Π.  έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριµένα :

 1. Είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση στην ΑΔΙΠ ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων του οικείου Ιδρύµατος.
 2. Παρέχει στις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συµβουλευτική ή και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

 

Ποιες οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας;

Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του σύγχρονου πληροφοριακού συστήματός της παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και αξιολόγησης των διαδικασιών σχετικά με:

 1. Διδακτικό Έργο
 2. Ερευνητικό Έργο
 3. Προγράμματα Σπουδών, και
 4. Λοιπές Υπηρεσίες

 

Ποιο είναι το Νομοθετικό Πλαίσιο αναφορικά με την Διασφάλιση της Ποιότητας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;

Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο στη Ελλάδα αποτελείται από τους  Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007 (άρθρο 13), Ν. 3794/2009 (άρθρο 28). Μέσω των ανωτέρω νομοθετικών προσεγγίσεων:

 1. Θεσπίζεται η κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδης παράγων της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 2. Θεσμοθετείται η διαρκής αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους έργου.
 3. Καθιερώνεται ενιαία, σε πανελλαδικό επίπεδο, διαδικασία αξιολόγησης για τη διαρκή καταγραφή, ανάλυση και συστηματική αποτίμηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και λοιπών υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Μονάδων.

Υπό το ίδιο πρίσμα, η Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο καθιερώνεται μέσω των παρακάτω: 

 • Η διακήρυξη της Bologna (1999)
 • Η Διακοίνωση της Πράγας (Prague Communique, 2001)
 • Η Διακοίνωση του Βερολίνου (Berlin Communique, 2003)
 • Η Διακοίνωση του Μπέργκεν (Bergen Communique, 2005)
 • Η Διακοίνωση του Λονδίνου (London Communique, 2007)
 • Η Διακοίνωση του Λουβέν (Leuven_Louvain-la-Neuve Communique, 2009)
 • ENQA (Ευρωπαϊκή Ένωση Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Οργανισμών Διασφάλισης της Ποιότητας (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR)

 

Υπάρχουν ΜΟΔΙΠ σε άλλα Ανώτατα Ιδρύματα;

Λειτουργούν αντίστοιχες ΜΟΔΙΠ σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Λάρισας κτλ.